Bun venit pe site-ul Primariei Spermezeu - Judetul Bistrița Năsăud

Atributii Secretar

ATRIBUȚII

Secretarul unitătii administrativ-teritoriale îndeplineste, în conditiile legii, următoarele atributii:
Avizează, pentru legalitate, dispozitiile primarului si hotărârile consiliului local;
Participă la sedintele consiliului local;
Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, precum si între acestia si prefect;
Organizează arhiva si evidenta statistică a hotărârilor consiliului local si a dispozitiilor primarului;
Asigură transparenta si comunicarea către autoritătile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevăzute la lit,,a”, în conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare;
Asigură procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local si redactează hotărârile consiliului local;
Pregăteste lucrările supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor de specialitate ale acestuia;
Alte atributii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, după caz;

In calitate de ofiter de stare civila delegat secretarul comunei indeplineste urmatoarele atributii:

Răspunde de asigurarea registrelor, a certificatelor de stare civilă, a altor imprimate şi materiale necesare activităţii de stare civilă;
Păstrează registrele cu acte de stare civilă;
Întocmeşte şi trimite la cerere, extrase pentru uzul autorităţilor publice după actele de stare civilă;
Întocmeşte acte de naştere, căsătorie şi deces şi înscrie prin menţiune recunoaşterea şi stabilirea filiaţiei, adopţia, divorţul şi schimbarea numelui şi prenumelui ;
Întocmeşte şi trimite în termen comunicările de menţiuni la Consiliul Judeţean şi alte consilii locale din ţară;
Urmăreşte înaintarea registrelor de stare civilă, după completare, în termen de 30 de zile, exemplarul II, la Serviciul de stare civilă al Consiliului judeţean ;
Înaintează în termen buletinele statistice de identitate, livretele militare şi adeverinţele de recrutare ale celor decedaţi, la organele de specialitate ;
Reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse, după exemplarele existente la Consiliul Judeţean ;
Întocmeşte rapoarte şi informări cu privire la activitatea de stare civilă ;
Urmăreşte actualizarea permanenta a listelor electorale cuprinzând locuitorii comunei;
Păstrează în condiţii corespunzătoare arhiva ce priveşte activitatea de stare civilă;.
Întocmeşte livretele de familie;

Pe langa atributiile cuvenite in calitate de secretar al comunei si ofiter de stare civila secretarul mai indeplineste si urmatoarele atributii:
primeşte şi înregistrează întreaga corespondenta adresata consiliului local sau primăriei;
Prezintă persoanelor din conducerea primăriei corespondenta, cererile, reclamaţiile şi sesizările cetăţenilor, urmăreşte soluţionarea lor la termenele stabilite prin lege şi expediază răspunsul la acestea;
Organizează primirea cetăţenilor în audienţă şi urmăreşte soluţionarea lor, atunci când răspunsul nu a putut fi dat pe loc;
Primeşte, înregistrează, expediază celor vizaţi hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului şi urmăreşte realizarea lor;
Asigură, prin afişare la sediul primăriei precum şi în alte locuri stabilite de conducere , dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local, legi şi hotărâri ale guvernului sau acte cu caracter normativ, ori extrase din acestea care prezintă interes cetăţenesc;
Redactează/eliberează unele certificate sau adeverinţe, cât şi copii de pe actele oficiale, la cererea celor îndreptăţiţi ;
Organizează activitatea de selecţionare şi păstrare a fondului arhivistic;
Ţine şi completează la zi registrul cu evidenta comunicărilor actelor adoptate/emise către instituţia prefectului, în vederea verificării acestora sub aspectul legalităţii;
Ţine şi completează la zi registrul de evidenţă a adreselor şi circularelor primite de la Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
Asigura, la nivelul primăriei, punerea în aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Primeşte propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice în condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională;
Desfăşoară activitatea de resurse umane, întreţine şi completează dosarul profesional al fiecărui salariat ;
Completează carnetele de muncă, se îngrijeşte de completarea în bune condiţii a Registrului general de evidenţă a salariaţilor;
Răspunde de păstrarea şi utilizarea, în condiţiile legii, a sigiliilor şi ştampilelor autorităţilor comunei;
Contribuie la întocmirea anexelor privitoare la deschiderea procedurii succesorale în cazul defuncţilor locuitori ai comunei;
Aduce la cunoştinţa funcţionarilor aparatului de specialitate al primarului, noutăţile legislative, oferind sprijin juridic pentru corecta aplicare a acestora;
Reprezintă autorităţile administraţiei publice din comuna în acţiunile din instanţă ori de câte ori este nevoie;

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close