• Marian Timoftei (Partidul Național Liberal)
  Viceprimarul comunei Spermezeu

 • Atribuții

  Art. 78. - (1) Consiliul local alege din rândul membrilor săi viceprimarul, respectiv viceprimarii, cu votul secret al majorității consilierilor în functie. Durata mandatului viceprimarului este egală cu cea a mandatului consiliului local.
  (2) Schimbarea din funcție a viceprimarului se poate face de Consiliul local, la propunerea motivată a unei treimi din numărul consilierilor sau a primarului, prin hotarâre adoptată cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcție.
  Art. 79. - Viceprimarul exercită atribuțiile ce îi sunt delegate de către primar, în condițiile prevăzute la art. 70.
  Art. 80. - Mandatul viceprimarului înceteaza de drept în condițiile prevăzute la art. 72, care se aplică în mod corespunzător. În acest caz Consiliul local ia act de încetarea mandatului și alege un nou viceprimar.
  Art. 81. - Viceprimarul poate fi suspendat din funcție în condițiile prevăzute la art. 77, care se aplică în mod corespunzător.
  Art. 82. - (1) În caz de vacanta a funcției de primar, precum și în caz de suspendare din funcție a acestuia atribuțiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dupa caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de Consiliul local cu votul secret al majorității consilierilor în funcție.
  (2) În situatia prevăzută la alin. (1) Consiliul local poate delega prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier care va îndeplini temporar atribuțiile viceprimarului.
  (3) În situația în care sunt suspendați din funcție, în același timp, atât primarul, cât și viceprimarul, Consiliul local deleagă un consilier care va îndeplini atât atribuțiile primarului, cât și pe cele ale viceprimarului, pâna la încetarea suspendării.
  (4) Dacă devin vacante, în același timp, atât funcția de primar, cât și cea de viceprimar, Consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) si (2) aplicându-se până la alegerea unui nou primar. Prevederile art. 72 alin. (6) se aplică în mod corespunzator.